Годишња Скупштина Кола Српских Сестара 2022. | Annual Assembly Kolo - February 6, 2022

Годишња Скупштина Кола Српских Сестара 2022.
За предсједницу кола изабрана је Маја Радовић, потпредсједнице Милана Солнијер и Биљана Митровић Благајницу Љиљна Братић и Секретар Милица Квргић.

Annual Assembly of the Circle of Serbian Sisters
Mrs. Maja Radović was elected as the President of the Circle, Milana Saulnier and Biljana Mitrović were elected Vice Presidents. Treasurer is Ljiljna Bratić and Secretary is Milica Kvrgić.